Aftalegrundlag
Alle aftaler indgået mellem Kunden og Deskwolf (DW), hvad enten aftalen er indgået via Internet, per telefon, mundtligt, per e-mail eller post/fax, er underlagt nærværende betingelser og vilkår. Undtagelser eller ændringer i forhold til disse betingelser er kun gyldige såfremt de aftales skriftligt mellem Kunden og DW. DW kan optage og gemme telefonsamtaler med Kunden med henblik på kvalitetssikring og dokumentation af aftaler. Ved bestilling via DW’s e-shop er ordren bindende når Kunden har klikket “Jeg bekræfter ordren”.

En ordrebekræftelse fra DW sammen med nærværende betingelser og vilkår samt de til enhver tid gældende priser og produktinformation fra DW (tilgængelig på www.deskwolf.com) erstatter alle tidligere aftaler mellem Kunden og DW vedrørende de(n) pågældende service(s)/produkt(er) og har forrang over tidligere aftaler.

Opsigelse af aftaler med DW eller indsigelser mod aftaler med DW kan udelukkende ske ved at Kunden sender en e-mail til service@deskwolf.com med oplysninger om: Kundenavn og CVR-nummer, hvilken aftale det omhandler, per hvilken dato aftalen evt. ønskes opsagt. Andre former for kommunikation eller e-mails sendt til andre e-mail adresser er ikke gyldige opsigelser.

Enhver tvist i forbindelse med aftaler med DW er underlagt dansk ret og skal afgøres ved København’s Byret.

Moms, gebyrer og udgifter til 3. part
DW’s priser er altid opgjort ekskl. alle skatter, afgifter, moms, told, mm. og Kunden er ansvarlig for at betale sådanne eventuelle skatter, afgifter, moms, told, mm.

Eventuelle gebyrer og udgifter til 3. part i forbindelse med kundens løsning, herunder udgifter til Facebook annoncer,  betalingsgateways, betalingskortindløsere og kortudstedere, domæne registrering, og domæne-hosting, afholdes af Kunden.

Betalingsvilkår
Abonnementer faktureres med det interval, som er specificeret i ordrebekræftelsen, første gang op til 21 dage før abonnementets opstart og herefter op til 3 uger forud for hver faktureringsperiode. Ved betaling on-line med betalingskort er betalingsfristen netto kontant (0 dage). Ved andre betalingsmetoder er betalingsfristen 8 dage netto – for abonnementer skal betaling dog senest ske ved opstart samt ved påbegyndelsen af hver faktureringsperiode.

Opstarts-gebyrer samt ydelser som ikke leveres som abonnement, herunder opsætning, designopgaver, tilpasning, programmeringsopgaver og annoncekampagner, samt alle andre opgaver med éngangsbetaling, faktureres straks ved aftaleindgåelse og skal betales før DW påbegynder arbejdet. DW forbeholder sig ret til at overdrage support, designopgaver, tilpasningsopgaver, og programmeringsopgaver til 3.part til levering under samme vilkår som nærværende.

Ved forsinket betaling vil der blive beregnet rente med den til enhver tid gældende rente efter rentelovens § 5. Renten påløber pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen, indtil betaling sker. Uanset hvilken service Kunden er i restance med, forbeholder DW sig ret til at lukke ned for samtlige services til Kunden, indtil tilgodehavendet er betalt, og uden kompensation til Kunden. Kundens abonnement(er) løber fortsat og skal fortsat betales i den periode hvor DW grundet forsinket betaling har lukket ned for services til Kunden. Services som nedlukkes inkluderer også eksterne services oprettet til Kunden af Deskwolf, herunder MailChimp, Google Analytics, mm.

Såfremt Kunden kommer i restance med over 26 kalenderdage med betaling på et abonnement, er DW berettiget til at udstede faktura(er) for samtlige resterende faktureringer i abonnementets resterende løbetid og samtlige disse fakturaer forfalder til betaling straks netto kontant (nul dage).

Omkostninger ved betalingsanmodning vil blive opkrævet Kunden i overensstemmelse med gældende ret.

I tilfælde af manglende betaling vil tilgodehavendet blive overdraget til inkasso, hvorved Kunden påføres yderligere omkostninger af ikke uvæsentlig størrelse.

DW sender fakturaer til Kunden per e-mail eller gør det muligt for Kunden at se sine fakturaer on-line. Såfremt Kunden ønsker at modtage fakturaer via andre formater end e-mail eller on-line, skal dette aftales og godkendes af DW, og DW forbeholder sig ret til ved andre fakturaformater (herunder EAN) at pålægge kunden et administrationsgebyr på kr. 175,- ekskl. moms per faktura. DW kan til enhver tid afvise at levere fakturaer i andre formater (herunder EAN) end e-mail eller on-line.

DW kan til enhver tid pålægge Kunden at betale on-line med et betalingskort eller kreditkort som accepteres af DW, ved at Kunden indtaster sine kortoplysninger on-line og godkender at DW automatisk løbende trækker abonnementbetalinger på Kundens betalingskort eller kreditkort. Betaling via andre betalingsmetoder skal godkendes af DW og vil blive pålagt et administrationsgebyr på kr. 175 per faktura. DW kan til enhver tid afvise at tage imod betaling via andre former end on-line betaling med betalingskort.

Abonnementer opstart
Abonnementer starter op og faktureres senest såsnart DW har aktiveret kundens adgang til DW’s CMS-system, hvorfra Kunden kan aktivere og anvende de funktionaliteter som er inkluderet i abonnementet. Såfremt kunden betaler on-line med betalingskort trækkes det fakturerede beløb på Kundens betalingskort straks ved Kundens indtastning af kortoplysninger og herefter trækkes fakturerede beløb automatisk og straks på Kundens betalingskort hver gang en ny faktura udstedes.

Abonnementets opstart er uafhængigt af om Kunden har valgt at gøre brug af løsningen. Aktivering af abonnementer sker uafhængigt af leverance af øvrige ydelser/services som Kunden køber hos DW, samt uafhængigt af om Kunden har leveret evt. materiale til løsningen.

Abonnementer inkluderer
Et DW abonnement giver i abonnementets løbetid brugsret til de services, som er specificeret i ordrebekræftelsen og tilhørende produktbeskrivelser på DW’s website (www.deskwolf.com). Ved ændring, opgradering, nedgradering, eller gentegning/fornyelse af et abonnement er abonnementet underlagt de betingelser og inkluderer de services, som ved ændrings/gentegnings-tidspunktet er gældende for den abonnementtype der gentegnes/skiftes til.

Design-, grafik-, tekst- og programmerings-arbejde er ikke inkluderet i DW’s abonnementer.

DW anvender en tilpasset og begrænset version af WordPress CMS samt en række WordPress “themes” og “plug-ins”, og garanterer ingen anden funktionalitet end det der som standard er omfattet af disse elementer.

Kunden er selv ansvarlig for eventuelle tilpasninger udført af Kunden eller udført på Kundens foranledning, herunder problemer sådanne tilpasninger måtte afstedkomme ifm. opdateringer af DW’s platform.

DW opdaterer løbende WordPress CMS og anvendte temaer og plugins til nyere versioner. Opdateringer kan afstedkomme ændringer i funktionaliteter og layout. Kunden er selv ansvarlig for tilretninger til Kundens løsning som måtte blive nødvendige pga. software opdateringer.

Abonnement ændring, opsigelse & fornyelse
Et abonnement kan ikke opsiges de første 10 dage efter opstart af abonnementet. Gyldig opsigelse kan tidligst ske efter 10 dage.

Såfremt der er forudbetalt på et abonnement kan abonnementet tidligst opsiges til udløb af den periode som der er forudbetalt for.

Et abonnement skal fra Kundens side opsiges med den metode som er anført ovenfor, og med det opsigelsesvarsel, som er angivet i ordrebekræftelsen fra DW og i DW’s til enhver tid gældende betingelser for den pågældende abonnementtype. Såfremt der ikke er angivet opsigelsesvarsel i ordrebekræftelsen og/eller i betingelserne for abonnementet er opsigelsesvarsel 30 før udløb/gentegning. Opsigelse kan tidligst ske til udløb af en bindingsperiode.

Bindingsperioden på et abonnement ved gentegning er den samme som bindingperioden ved oprindelig tegning af abonnementet.

Kunden har ingen tilgodehavender eller krav på levering af ydelser fra DW efter abonnementets ophør.

Hvis ikke abonnementet opsiges korrekt og rettidigt, fornyes abonnementet automatisk med den bindingsperiode, på de vilkår, og med de services, som er gældende/inkluderet for den pågældende abonnementtype ved gentegningstidspunktet. Abonnementer med bindingsperiode på mere end 24 mdr. fornyes med max. 24 mdr. bindingsperiode.

Ved ændring (skift/opgradering/nedgradering) af et abonnement til et andet abonnement sker der ingen refusion af forudbetalte beløb på det eksisterende abonnement. Såfremt Kunden har forudbetalt på det eksisterende abonnement krediteres det forudbetalte beløb i betalingen for det nye abonnement, og det nye abonnement kan ikke opsiges i den resterende forudbetalte periode. Ved ændring af et abonnement fastsættes bindingsperioden på det nye abonnement som den længste periode af følgende: a) den resterende bindingsperiode på det eksisterende abonnement, b) bindingsperioden på det nye abonnement, eller c) en periode svarende til at Kunden ved bindingsperioden udløb minimum har betalt samme samlede abonnementsudgifter på det nye abonnement som Kunden skulle have betalt på det eksisterende abonnement såfremt dette var fortsat frem til udløbet af bindingsperioden på det eksisterende abonnement.

Abonnementpriser og vilkår for aftaler om både nye abonnementer såvel som ændrede/fornyede/gentegnede abonnementer, følger DW’s til enhver tid gældende forretningsbetingelser samt pris- og produktspecifikationer, som kan findes på DW’s hjemmeside (www.deskwolf.com).

DW forbeholder sig ret til diskretionært at opsige ethvert abonnement med 60 dages varsel, dog således at DW refunderer betaling for abonnementets tilbageværende løbetid.

Ved ophør af et abonnement lukker DW samtidig for de eksterne services, som er oprettet for Kunden af DW, herunder MailChimp, Google Analytics, mm.

On-line Support
On-line Support omfatter adgang til DW’s support site, hvor Kunden kan betjene sig selv via on-line dokumentation, videoklip, mm., samt deltage i on-line live seminarer, hvor der kan stilles spørgsmål til præsemtationen via chat.

Teknisk Support
Teknisk Support omfatter telefonisk besvarelse af tekniske spørgsmål vedr. brug af de DW-applikationer som er inkluderet i abonnementet. Teknisk Support omfatter besvarelse af tekniske spørgsmål i relation til Kunden’s brug af DW’s software, men omfatter ikke rådgivning eller udførelse af arbejde for Kunden, ejheller undervisning, programmering, eller grafisk arbejde.

Teknisk Support ydes kun på spørgsmål, som ikke er besvaret/dækket på DW’s support site og Kunden er forpligtet til forud for enhver support henvendelse at have søgt svar på spørgsmålet via DW’s support site. DW’s tekniske support er berettiget til ved enhver besvarelse at henvise til on-line dokumentation såfremt spørgsmålet er besvaret her.

Teknisk Support inkluderer ikke support på 3. parts applikationer som integreres eller anvendes sammen med DW-løsningen, herunder Google Analytics, MailChimp, samt 3.parts moduler og temaer til WordPress, eller tilpasninger og moduler/kode som installeres på DW-løsningen af Kunden eller 3.part.

Teknisk Support ydes på danske hverdage i tidsrummet 9.00-16.00. Teknisk Support er begrænset til en (1) henvendelse per uge per abonnement, og hver henvendelse er begrænset til max. 15 min. varighed. Kunden skal ved enhver henvendelse selv ringe til DW. Har Kunden behov for support mere end 1 gang ugentligt og mere en 15 min. per henvendelse, kan Kunden tilkøbe Telefon Rådgivning.

Telefon Rådgivning
Telefon Rådgivning (herunder Klippekort & Ekspert Hjælp) omfatter on-line marketing rådgivning via telefon og e-mail, på danske hverdage i tidsrummet 9.00-16.00. Telefon Rådgivning er ikke inkluderet i abonnementer og sælges kun på separate ordrer.

For at benytte sig af Telefon Rådgivning skal Kunden på forhånd booke tid til telefon rådgivning via DW’s on-line booking system.

Kunden skal ringe til DW på det bookede/aftalte tidspunkt. Såfremt Kunden er forhindret i at ringe på det bookede tidspunkt skal Kunden via DW’s booking system annullere eller udskyde aftalen senest 3 timer før aftalens start. Såfremt Kunden ikke annullerer eller ændrer aftalen senest 3 timer før afholdelse, eller såfremt Kunden ikke ringer til DW på det aftalte tidspunkt plus (+) max. 5 minutter, betragtes den bookede aftale som gennemført/afholdt.

Såfremt Kundens abonnement udløber, udløber Kundens adgang til Telefon Rådgivning samt eventuelt forudbetalt/ubrugt Telefon Rådgivning, uden at Kunden har ret til refusion.

Ekspert Hjælp skal færdig-afvikles senest 30 dage efter tidspunkt for ordrebekræftelse plus den periode der er inkluderet i produktet. (Således skal f.eks. 3 mdr. Ekspert Hjælp være færdigafviklet senest 4 mdr. efter ordrebekræftelse). Efter dette tidspunkt udløber Kundens ret til ydelsen uden ret til kompensation.

Ved Ekspert Hjælp som rækker mere end 2 måneder planlægges og produceres 2 mdr. aktiviteter af gangen. Kunden skal levere alt materiale og godkende samtlige aktiviteter i de kommende 2 mdr. i én omgang.

Annoncering på Facebook
For Facebook annoncekampagner gælder samme vilkår for Materiale & Godkendelser samt Grafik & Tekster som angivet nedenfor.

En Facebook annoncekampagne omfatter opsætning og eksekvering af én (1) kampagne med én (1) annonce til én (1) målgruppe og afvikles som én sammenhængende kampagne uden afbrydelser. Annoncekampagner opsættes og afvikles fra en Facebook annonce-konto som er oprettet i Kundens navn, og Kunden er selv ansvarlig for betaling af annonce-budget direkte til Facebook. Kunden er selv ansvarlig for at styre annoncebudget og løbende annonceforbrug, uanset om DW står for opsætning og eksekvering.

Annoncebudget/visninger til Facebook er ikke inkluderet i abonnementer og betales separat af Kunden.

En annoncekampagne skal have et minimum annoncebudget på kr. 400,- (ekskl. moms).

Ved tilkøb af mere end én annoncekampagne af gangen produceres samtlige kampagner ved opstart og det aftales hvornår hver kampagne skal afvikles. Kunden skal levere alt materiale til samtlige kampagner i én omgang, og der er inkluderet én samlet korrekturgang på kampagnerne.

Såfremt et abonnement opsiges af Kunden eller ophører annulleres eventuelle ikke afviklede annoncekampagner uden at Kunden dermed har tilgodehavender overfor DW.

Layout, Grafik & Tekster
Med mindre andet aftales skriftligt i separat ordrebekræftelse inkluderer DW’s ydelser ikke udarbejdelse af tekster (herunder oversættelser) og andet indhold, ejheller foto-optagelser eller udarbejdelse af logo, grafik og illustrationer.

Kunden er ansvarlig for at levere alt grafisk materiale og indhold, som skal anvendes i løsningen, i et format, som kan anvendes direkte af DW til produktion af web-indhold, herunder annonce-grafik.

DW kan kopiere tekst og grafik fra Kunden’s website, brochure materiale, eller andet materiale som Kunden stiller til rådighed. DW kan beskære, indsætte og tilpasse grafik til det aftalte website eller Facebook fane(r). Levererer Kunden ikke tilstrækkelig tekst og grafik benytter DW standard-tekster og standard grafik fra DW’s arkiv.

DW opsætter websites med en eller flere standard WordPress themes og plugins, herunder Wolf Builder (Beaver Builder plugin). Opsætning af websites sker udelukkende med brug af standard temaer og plugins, og inkluderer ikke kodning, herunder HTML, CSS, JavaScript og PHP.

Med mindre andet aftales skriftligt er indholdet i enhver Facebook tab/fane begrænset til max. bredde 810 pixel og max. højde 1000 pixel.

Med mindre andet aftales skriftligt er indholdet i en web-side begrænset til max. 1366×768 pixels.

Materiale & Godkendelser
Denne sektion “Materiale & Godkendelser” er ikke gældende for abonnement-ydelser.

Såfremt Kunden ikke indenfor 14 dage fra indgåelse af en aftale har leveret alt materiale, som skal bruges til produktion og levering af løsningen, er DW berettiget til at producere Kundens løsning på baggrund af DW’s standardskabeloner og med standard indhold, tekster og grafik, og Kunden er ikke efter dette tidspunkt berettiget til at komme med yderligere indhold til brug i løsningen. Såfremt Kunden har indgået aftale om køb af flere løsninger, skal alt materiale til samtlige løsninger (herunder samtlige Facebook løsninger, web-site løsninger og e-shop løsninger) leveres samtidig, ligesom at rettelser og korrektur til samtlige løsninger skal leveres/ske samtidig.

På baggrund af DW’s oplæg til layout, indhold og funktionalitet kan Kunden komme med rettelser én (1) gang inden godkendelse. Herefter er Kunden selv ansvarlig for at foretage eventuelle rettelser via DW’s CMS-system.

Såfremt Kunden indenfor 14 dage efter at DW har fremsendt udkast til layout, indhold og funktionalitet til en løsning, ikke har leveret godkendelse af det fremsendte, betragtes det fremsendte udkast som godkendt, og Kunden er herefter ikke berettiget til at komme med rettelser og indvendinger ift. layout, indhold og funktionalitet.

Såfremt Kunden, indenfor 14 dage efter at DW har produceret Kundens løsning, ikke har godkendt løsningen, betragtes ordren som endeligt leveret, hvorefter Kunden ikke er berettiget til at komme med rettelser og indvendinger ift. løsningen.

Med mindre andet aftales skriftligt kan DW kræve at samtlige bestilte løsninger og alle elementer af løsningerne produceres og leveres samtidig under ovenstående betingelser. Såfremt Kunden ikke leverer materiale, specifikationer og godkendelse til alle elementer af samtlige bestilte løsninger er DW berettiget til kun at producere og levere de løsninger og de løsningselementer som Kunden har leveret fuldkomment materiale, specifikationer og godkendelser til, uden at Kunden kan kræve tilbagebetaling eller nedslag i prisen for ikke-producerede løsninger/løsningselementer. Kunden er ikke efterfølgende berettiget til at komme med yderligere materiale og specifikationer. Eventuelt ikke-producerede og/eller “ubrugte” løsninger, funktionaliteter og moduler, herunder ubrugte websider og Facebook faner, kan hvis muligt ibrugtages af Kunden selv via selvbetjening vha. DW’s CMS-system.

En løsning betragtes som færdigleveret fra DW’s side når resterende arbejde, nødvendigt for ibrugtagning af løsningen, udelukkende afhænger af Kunden og/eller 3.part. En løsning betragtes som færdigleveret uanset om løsningen er gjort offentligt tilgængelig.

I forbindelse med e-shop løsninger med on-line betaling er Kunden alene ansvarlig for ansøgning og indgåelse af aftaler med betalingsgateways, indløsere og kortudstedere. Forsinkelse eller manglende godkendelse af Kunden hos betalingsgateways, indløsere eller kortudstedere er alene Kundens ansvar og kan ikke danne grundlag for kompensation, refusion eller annullering af ordrer.

Tilpasning & Programmering
DW’s ydelser og services omfatter standard layouts og standard funktionaliteter opsat via WordPress og uden brug af grafiske applikationer og programmering (herunder HTML og CSS). Tilpasning, design-arbejde, grafikproduktion og programmering leveres kun ved separat eksplicit skriftlig aftale.

Løbende opdateringer
DW opdaterer løbende WordPress og anvendte temaer og plugins til seneste versioner. Opdateringer kan afstedkomme ændringer i funktionaliteter og layout i Kundens løsning(er) uden at DW er ansvarlig for at rette dette. Kunden er desuden selv ansvarlig for eventuelle tilpasninger udført på Kundens foranledning, herunder problemer sådanne tilpasninger måtte afstedkomme ifm. senere opdateringer.

Domæner
Kunden er  ansvarlig for selv at registrere og administrere domænenavn(e) til brug i enhver løsning. DW’s services inkluderer ikke domæne hosting og domæneadministration. DW kan mod ekstra betaling hjælpe med registrering af domæner på Kundens vejne, men registrering sker på Kundens ansvar og via 3. part.

DW gør websites tilgængelige fra en Deskwolf server via et IP-nummer/subdomæne. Kunden er ansvarlig for evt. ”pegning” af domæne(r) til Deskwolf’s server/IP-nummer.

DW varetager ikke hosting og administration af e-mail konti og e-mail domæner/pegninger.

DW tilbyder ikke ftp-adgang.

Data & trafik mængder
Kunden må ikke anvende DW’s løsninger til store fil-arkiver eller arkiver med store filer. DW kan uden varsel lægge begrænsninger på data- og trafikmængder, fjerne store datamængder, samt opsige abonnementer ved misbrug eller store data- eller trafik mængder.

Max. harddisk plads for ét website: 500 MB
Max. website trafik: 10 GB/måned
Max. antal WordPress sider per website: 100

Ændring af Priser & Produkter
DW forbeholder sig ret til at ændre sine priser, services, produkter og forretningsvilkår med 30 dages varsel. Dog kan ændring af priser, produkter og vilkår på et eksisterende abonnement ikke påvirke Kunden negativt indenfor bindingsperioden på abonnementet. Til enhver tid gældende priser, produktbeskrivelser og forretningsvilkår er tilgængelige på DW’s hjemmeside (www.deskwolf.com). Kunden er forpligtet til løbende at gøre sig bekendt med de betingelser der til enhver tid er gældende for Kundens abonnement.

Rettigheder til materiale
Materiale produceret og up-loadet til løsningen af Kunden (herunder grafik og tekster) tilhører til enhver tid Kunden. Grafik og tekst, som DW producerer, leveres med brugsret til web og Facebook, og må ikke anvendes til andre formål.

Sålænge Kundens abonnement løber har Kunden ret til via en browser at kopiere det indhold og grafik, som en besøgende på Kundens Facebook side, website eller e-shop, kan kopiere og downloade via en browser. Kunden har ret til at overdrage dette til andre leverandører som måtte tilbyde at hoste det.

Alt øvrigt indhold tilhører Deskwolf.

Såfremt et abonnement ophører inden 9 mdr. fra abonnementets opstart har Kunden efter abonnement ophør ikke længere brugsret til materiale leveret af DW og DW har ret til at fjerne sådant materiale fra Kundens løsning(er).

Rettigheder til teknologi og IP
DW leverer sine services som en “Software-as-a-service” hvor Kunden køber en midlertidig ikke-ekslusiv brugsret til services fra Deskwolf mod betaling af et løbende brugsret gebyr (abonnement).

DW (eller bagvedliggende licensholdere) ejer samtlige rettigheder til al kode, teknologi og IP, som ligger bag de services, som Kunden køber midlertidig ret til at bruge. Kunden erhverver ingen rettigheder til den kode, teknologi og IP, som servicen fra Deskwolf er baseret på.

Sålænge Kundens abonnement løber har Kunden har ret til via en browser at kopiere den HTML-kode, som en besøgende på Kundens af Deskwolf hostede offentlige Facebook side(r), website(s) eller e-shop(s), kan kopiere og downloade via browseren. Kunden har ret til at overdrage dette til andre leverandører som måtte tilbyde at hoste det.

Al øvrig funktionalitet og kode tilhører Deskwolf.

Ansvar & brug af løsningen
Kunden er ansvarlig for at Kundens løsninger og Kundens anvendelse af det af DW leverede (herunder alt indhold, layout og funktionalitet) til enhver tid er lovlig, og følger de til enhver tid gældende regler ift. dansk markedsføringslov, Facebook’s regler, mm..

Kunden er ansvarlig for at have rettighederne til anvendte domænenavne og varemærker.

DW forbeholder sig ret til uden varsel at fjerne hele eller dele af kundens indhold og løsning(er) og at lukke for annoncekampagner, såfremt disse af DW vurderes at være uetiske, krænkende, i strid med gældende lovgivning, i strid med Facebook’s retningslinier, i strid med markedsføringsskik i relevante lande, eller på anden måde overtræder tredjeparts rettigheder. Abonnementsbetalinger for løsninger der tages ned, eller ubrugte annoncebudgetter på annoncekampagner, som afbrydes grundet overtrædelse af betingelser, retningslinjer eller lovgivning, refunderes ikke.

Genaktivering af nedlukkede services sker først når Kunden overfor DW har dokumenteret at problematisk indhold eller funktionalitet er fjernet og at nye overtrædelser ikke vil ske.

Kunden skal holde DW skadesløs i forhold til ethvert krav, der måtte blive rejst fra tredjemand (herunder Facebook), som følge af kundens brug af en DW løsning/produkt (herunder materiale publiceret via løsningen). DW kan ikke gøres ansvarlig for fejl eller mangler som skyldes fejl, ændringer eller mangler fra 3.part (herunder Facebook).

DW kan ikke gøres ansvarlig for nogen form for tab eller skade ifm. brug af DW’s løsninger, produkter og services, herunder driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. Kunden kan ikke videreføre 3.parts eventuelle krav mod sig overfor DW.

DW er ikke ansvarlig for Kundens eventuelle tab af data, og Kunden opfordres til løbende at foretage back-up.

Kunden må udelukkende anvende løsninger leveret under denne aftale til eget brug, dog herunder til brug indenfor koncern-relaterede selskaber. Kunden må ikke videresælge løsninger til 3die part.

Ved misligholdelse af denne aftale er Kunden erstatningsansvarlig over for DW efter dansk rets almindelige regler.

Rettigheder til data
DW har ret til at gemme al data som opsamles, modtages, og registreres via Kundens løsning(er) herunder Kunden’s Facebook side(r), website(s) og e-shop(s), og til at anvende denne data til at forbedre DW’s produkter og services, samt til at markedsføre  DW’s produkter og services. DW er ikke berettiget til at overdrage sådan data til 3. part, men må gerne benytte sådan data til at markedsføre produkter og services fra 3.-part herunder andre af DW’s kunder.

Markedsføring
DW er berettiget til løbende at sende nyheder og tilbud til Kunden via e-mail og SMS.

DW forbeholder sig ret til at bruge kunden som reference i DW’s markedsføring, herunder at anvende et af kunden godkendt logo. DW forbeholder sig ret til at indsætte Deskwolf signatur og logo nederst på Kundens løsninger.

Driftsforstyrrelser & ændringer
Kunden accepterer at der løbende kan forekomme driftsforstyrrelser, f.eks. i forbindelse med vedligehold og opdateringer. DW tilstræber at varsle driftsforstyrrelser når muligt.

DW er berettiget til løbende at foretage rettelser og ændringer af funktionaliteter og services.

Overdragelse
DW er til enhver tid berettiget til at overdrage denne aftale til 3die part såfremt 3die part indtræder i samtlige forpligtelser i aftalen. Kunden er ikke berettiget til at overdrage aftalen.